O Conto da Princesa Kaguya (Filme)

Frases do Filme O Conto da Princesa Kaguya

Frases do Filme O Conto da Princesa Kaguya

As melhores e mais icônicas frases do filme O Conto da Princesa Kaguya. Mensagens, pensamentos, citações incríveis e trechos marcantes para reflexão! Aki Asakura (Princesa Kaguya), Kengo Kora (Sutemaru), Takeo Chii (Cortador de Bambu), Nobuko Miyamoto (Esposa do Cortador de Bambu), Atsuko Takahata (Sra. Sagami), Tomoko Tabata (Me no Warawa) e Tatekawa Shinosuke (Inbe no Akita).